Lietotājiem

Mājas lapā ievietotā informācija ir juridiski aizsargāta. Mēs pievēršam lielu vērību šeit publicēto tekstu pareizībai, aktualitātei, pilnīgumam un saprotamībai. Lapas saturs tiek regulāri atjaunots. Tomēr jāņem vērā šādi ierobežojumi:

Citu mājas lapu saturs

Kaut arī mēs ļoti rūpīgi izvēlamies saites uz citām mājas lapām, tomēr mēs nekādi nevaram ietekmēt Trešo pušu mājas lapu saturu vai veidolu, uz kurām tieši vai netieši norādām, ievietojot saites. Tāpēc mēs neuzņemamies atbildību vai garantijas par visu mūsu saitēs norādīto mājas lapu korektumu vai pilnīgumu. Tas attiecas uz visām saitēm, kuras ievietojam savā mājas lapā un uz visu mājas lapu saturu, kuras šīs saites uzrāda. Mēs arī neuzņemamies atbildību par ziņām, kas pārņemtas no Deutsche Welle, kā arī par Vācijas meteoroloģiskā dienesta laika ziņām.


Informācija par kļūdām

Redakcija lūdz mājas lapas lietotājus ziņot par gadījumiem, ja saitēs norādītajās Trešo pušu mājas lapās konstatēts kļūdains vai nelikumīgs saturs. Tāpat lūdzam informēt par neprecīzu, novecojušu, neplnīgu un nesaprotamu informāciju vēstniecības mājas lapā. Šim nolūkam lūdzam izmantot mūsu kontaktu veidlapu.


Autortiesības


Mājas lapā publicētā informācija un veidošanas elementi ir autortiesību aizsardzības objekti. Mājas lapas informācijas vai tās daļu pārpublicēšana, pavairošana vai tulkošana, vai arī citāda veida izmantošana ir pieļaujama tikai ar iepriekš saņemtu redakcijas rakstisku atļauju.


Mūsu sagatavotais saturs

Ja mājas lapā publicētā informācija atspoguļo normatīvos aktus, oficiālus norādījumus, ieteikumus vai izziņas, tā ir apkopota pēc labākās sirdsapziņas un rūpīgas pārbaudes. Tomēr neskaidrību gadījumos saistoša ir tikai un vienīgi aktuālā oficiālā tekstu redakcija, kas publicēta oficiālajā šādiem mērķiem paredzētajā izdevumā. Jebkādas juridiska rakstura norādes, ieteikumi un izziņas ir nesaistošas, juridiskās konsultācijas netiek sniegtas.


Personas dati

Ja interneta piedāvājums paredz arī personas vai lietišķo datu ievadīšanu (e-pasts, vārdi, adreses), tad lietotājs datus sniedz absolūti brīvprātīgi. Personas dati tiek iegūti tikai Jums par to zinot un neiebilstot.